Våra tjänster

ORSAB ska erbjuda ett komplett utbud av tjänster inom rivning, vanligt efterfrågade tjänster inom sanering samt därtill närstående eller kompletterande tjänster.

ORSAB ska erbjuda privata kunder och företag att åtaga sig ett totalt ansvar för hela projekt samt erbjuda sina tjänster som
specialkompetens eller komplement till totalentreprenörer.
ORSABs verksamhet ska fortsätta att växa genom ett seriöst, professionellt och långsiktigt
arbetssätt med moderna maskiner och motiverade medarbetare som trivs.

Rivning

ORSAB tar totalansvar för både stora och små rivningsuppdrag. Vi har kompetens och moderna maskiner för att professionellt och effektivt riva väggar, golv, tak och hela byggnader med minimal påverkan på miljön och andra pågående arbeten.

ORSABs kunskap och resurser inom miljösanering innebär att vi också kan ta hand om eventuell asbest, PCB och andra former av miljöfarligt avfall i samband med rivningsarbeten.
Genom att låta ORSAB åta sig totalansvaret för rivning och sanering sparar du som kund både tid och pengar.

Exempel på rivningstjänster:

Rivning av väggar och mattor

ORSAB utför miljömässigt korrekta rivningar av bland annat gips, trä, betong och tegel.

Rivning och borttagning av golvbeläggning

ORSAB river och tar bort golvbeläggningar som epoxy, betong, spackel etc.

 

Bilning med rivningsrobort

ORSAB utför kostnadseffektiva rivningsuppdrag med moderna maskiner, bland annat Brokkar med bilningshammare och betongsaxar.

Rivning av stora byggnader

ORSAB har kompetens och moderna maskiner för att säkert och effektivt riva både små och stora byggnader i betong, tegel, trä, stål och sten.

Sanering

ORSAB identifierar, utför provtagningar och sanerar miljöfarligt material som asbest och PCB.
Vi arbetar alltid effektivt, ansvarsfullt och miljömedvetet.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring asbest, PCB, mögel, miljöfarligt avfall eller sanering efter bränder. Vi ser fram mot att hjälpa dig.

Exempel på tjänster inom miljösanering:

 

Asbest & PCB

Vart finns asbest och PCB?

Asbest är en samling olika mineralfibrer. Tack vare hög hållfasthet, ljud- och värmeisolerande förmåga samt kemisk beständighet var asbest länge populärt inom byggbranschen. Trots att asbest började förbjudas 1976 och totalförbjöds 1982 utgör materialet fortfarande en allvarlig hälsofara.

Asbest återfinns bland annat i isoleringsmaterial, packningar, murbruk, armerad plast, elkablar och i golvmaterial.

Polyklorerade bifenyler, oftast förkortat PCB, är en industrikemikalie. På grund av värdefulla tekniska egenskaper har PCB haft många användningsområden, bland annat som mjukgörare i plast, i fogmassor, i färger och i teknisk utrustning som transformatorer och kondensatorer.
Användningen av PCB nådde sin kulmen under bygget av det så kallade miljonprogrammet under 60- och 70-talet. PCB förbjöds 1972.

Varför är asbest och PCB farligt?

Asbestfibrer är mycket lätta och tunna och kan därför sväva i luften under mycket lång tid. Fibrerna andas in i lungorna och tar sig sedan vidare in i kroppen.
Asbest kopplas till en rad allvarliga lungsjukdomar. Vanligast är tumörsjukdomen Mesoteliom som årligen orsakar ett hundratal dödsfall i Sverige.

Höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. PCB misstänks också påverka fortplantningsförmågan, immunförsvaret, hormonsystemet samt orsaka cancer.

Vad räknas som miljöfarligt avfall?

Till kategorin miljöfarligt avfall räknas bland annat olika kemikalier och oljor samt asbest, PCB, bly och kvicksilver.

Hur ska miljöfarligt avfall hanteras?

Olika typer av miljöfarligt avfall behöver hanteras och omhändertas på olika sätt. Gemensamt är att de omgärdas av strikta regler kopplat till säkerhet och miljö.
ORSAB hjälper dig att på ett korrekt sätt ta hand om och avlägsna miljöfarligt avfall.

 

Identifiering

Vart finns asbest och PCB?
Vi som arbetar på ORSAB har lång erfarenhet av att sanera asbest, PCB och annat miljöfarligt avfall. Därför är vi också duktiga på att identifiera vart materialet finns. En identifiering föregår alltid en eventuell inventering och sanering.

 

Inventering

ORSAB utför provtagningar för att mäta omfattningen av PCB och asbest.
Vi dokumenterar omfattningen av eventuella giftiga material och beräknar kostnaden för en sanering.

Asbestsanering

ORSAB utför med stor varsamhet en professionell och kostnadseffektiv sanering av asbest. Vi är uppdaterade på aktuella lagar, tillstånd och rekommendationer.

PCB-sanering

ORSAB utför med stor varsamhet en professionell och kostnadseffektiv PCB-sanering. Vi är uppdaterade på aktuella lagar, tillstånd och rekommendationer. 

Golvsanering

I samband med borttagning av mattor och slipning av golv kan miljöstörande ämnen frigöras. ORSAB utför golvsanering av spackel, asbest, PCB, oljespill m.m.

Mögelsanering

Mögel är en form av svamp. Problem med mögel i byggnader beror på fukt i kombination med en konstruktion och byggmaterial som inte är tillräckligt motståndskraftiga.
Mögel i byggnader kan bland annat leda till allergi, onormal trötthet, huvudvärk och hosta.

Att enbart ta bort det synliga möglet i en byggnad är inte tillräckligt. För att lösa problemet måste du också identifiera och åtgärda orsaken till att möglet uppstår.
I samband med saneringen utför ORSAB utför en grundlig undersökning av visuella mögelskador, mäter fuktigheten för att spåra orsaken samt ser över byggnadens ventilation.

Brandsanering

ORSAB tar totalansvar för sanering av bland annat lukt och sot efter bränder. Vi har idag avtal om totalansvar för brandsanering med flera olika försäkringsbolag.

Miljöfarligt avfall

Vid renoveringar, rivningar och saneringar framkommer ofta hälsofarligt och miljöfarligt avfall. Det kan handla om exempelvis asbest, PCB och olika oljor eller gammal utrustning som innehåller bly och kvicksilver.
Gemensamt för olika typer av miljö- och hälsofarligt avfall är att de omgärdas av lagar, regler och rekommendationer för hur de ska hanteras och tas omhand.
På ORSAB är vi utbildade, certifierade och uppdaterade för att säkert, ansvarsfullt och effektivt hantera ert miljöfarliga avfall.
Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Håltagning

ORSAB i Västervik erbjuder effektiv och säker håltagning i betong, tegel, stål, sten och liknande material vid ny- och ombyggnation.
Vi har kompetenta medarbetare och moderna maskiner. Därför kan vi på ett genomtänkt sätt utföra också krävande uppdrag med minimala effekter på eventuella andra pågående arbeten.

Håltagning – totalansvar
Att låta ORSAB ta det totala ansvaret för all håltagning under ett bygge innebär ett renare, säkrare, mer kostnadseffektivt och mer miljömässigt resultat för dig som kund.

Exempel på tjänster inom håltagning:

Betonghåltagning

ORSAB utför alla typer av betonghåltagning för ny dragning av bland annat stammar, rör, ventilation och el.

Vajersågning

När materialet är för tjockt för konventionella sågar utför ORSAB håltagning med vajersåg.
Vi kan såga i betong, tegel, stål, granit och liknande material med få begränsningar.

Rundhålsågning

ORSAB utför rundhålsågning av hål med en diameter upp till fem meter i betong, tegel, stål, granit och liknande material.

Golvsågning

ORSAB utför sågning i golv för bland annat avlopp, rör, elledningar, ventilation etc.

Väggsågning

ORSAB utför håltagning i väggar av betong, tegel, stål, sten och liknande material för bland annat nya fönster och dörrar.

BYGG

Vi erbjuder dig som byggentreprenör att åta oss ett totalansvar för rivning,  håltagning, sanering samt  spårfräsning för el och vvs i samband med er byggentreprenörers byggprojekt.
Inom ORSAB har vi kompetensen, erfarenheten och de moderna maskinerna som krävs för att kostnadseffektivt utföra också stora och krävande uppdrag.
Vi erbjuder dig ett stort antal specialiserade tjänster genom en smidig gemensam kontakt.
Ring oss så berättar vi mer om hur ORSAB kan hjälpa dig att spara både tid och pengar.

Exempel på tjänster inom stambyte:

– Intäckning
– Cirkulationsrenare
– Uppbilning av golv
– Öppning av slitsar
– Håltagning för avlopp och el
– Spårfräsning för el och VVS
– Montering av elrör och dosor
– Rivning av väggar och undertak
– Breddning av dörrar
– Miljösanering av t.ex. asbest
– Slipning av golv och väggar
– Filmning / inspektion av avlopp
– Ventilationsrengöring

Golv

ORSAB i Västervik erbjuder mattläggning, slipning, polering och ytbehandling av golv i sten och betong. Vi arbetar med moderna maskiner från HTC när vi utför golvslipning.

Exempel på tjänster inom golvslipning:

Blanka betonggolv

Marmorslipning

 

 

 

Ventilationsrengöring

Kontakta oss

Ostkustens Riv & Sanering AB
Kristinebergsgatan 38,
593 61 Västervik

0490-65 56 95

Kontaktformulär